Top

DISCLAIMER

GELIEVE DEZE DISCLAIMER AANDACHTIG TE LEZEN. INDIEN U NIET WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN OF ZICH NIET WENST TE HOUDEN AAN DEZE DISCLAIMER, DAN DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN EN DEZE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN. ELKE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE DOOR U WORDT BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDING VAN DEZE DISCLAIMER.

Deze website wordt beheerd door North West Oil. ("NWO"). Als u een specifieke vraag heeft, kunt u deze richten aan NWO door een e-mail te sturen naar info@nwoil.net NWO kan het formaat en de inhoud van deze website van tijd tot tijd wijzigen. U dient uw browser bij elk bezoek aan deze website te vernieuwen om er zeker van te zijn dat u de meest actuele versie downloadt.

NWO garandeert niet dat de toegang tot deze website beschikbaar is, noch dat deze website of de server die deze website beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U, en niet NWO, draagt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhouds-, reparatie- of correctiewerkzaamheden aan uw hardware, software of informatie, al dan niet veroorzaakt door een dergelijk virus of schadelijk onderdeel.

De auteursrechten en andere rechten op al het materiaal op deze website zijn eigendom van NWO of in licentie gegeven aan NWO door de rechthebbenden voor opname op deze website. Deze website en de informatie op deze website en de documenten die erop beschikbaar zijn, kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk, wettelijk beschermd of anderszins wettelijk beschermd is. Het ongeoorloofd gebruik, kopiƫren, openbaren, verspreiden of verspreiden van informatie op deze website kan onwettig zijn.

Informatie op de website

NWO staat er niet voor in dat materiaal op deze website geschikt is voor, noch kan worden gebruikt in enig rechtsgebied. Als je ervoor kiest om toegang te krijgen, doe je dat uit eigen beweging en ben je verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

De materialen op deze website zijn van algemene, informatieve aard. NWO heeft redelijke inspanningen geleverd om de kwaliteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van de pagina's op deze website te waarborgen, maar geen enkele informatie op deze website zal een uitnodiging vormen om te investeren of anderszins te handelen in de effecten van NWO. Elke investeringsbeslissing wordt uit eigen beweging genomen en geen enkele mededeling van NWO mag worden beschouwd als een uitnodiging of aansporing tot het doen van een investeringsactiviteit, noch mag er worden vertrouwd op de inhoud van deze website om investeringsbeslissingen te nemen. Als je overweegt de effecten van NWO te verhandelen, adviseren wij je om onafhankelijk professioneel advies in te winnen voordat je beleggingsbeslissingen neemt. Door deze website te bezoeken, garandeert u en verbindt u zich ertoe dat u zich bij uw beslissing om te handelen in effecten van NWO niet zult verlaten op de informatie op deze website.

NWO, haar directeuren, gelieerde ondernemingen, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade) of andere schade of kosten of uitgaven die kunnen voortvloeien uit het vertrouwen op de informatie op deze website. Bovendien onderschrijft of aanvaardt NWO geen enkele aansprakelijkheid voor het materiaal van websites waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via deze website.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd en beheerd door NWO. NWO verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle locaties en NWO is niet verantwoordelijk voor de toegang tot de website vanuit gebieden waar de wet een dergelijke toegang verbiedt of waar enig aspect van de inhoud van deze website illegaal kan zijn. Degenen die ervoor kiezen om deze website te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Elke vordering met betrekking tot de informatie op deze website valt onder het recht van Delaware en de bezoekers van de website stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Delaware.

Waarschuwing

In bepaalde rechtsgebieden, waaronder, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australiƫ en Japan, kan de benadering van de informatie op deze website door de toepasselijke wetgeving worden beperkt of verboden. De informatie op deze website en de documenten die door NWO worden uitgegeven en via deze website beschikbaar worden gesteld, vormen geen aanbod tot verkoop van effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. Er zijn geen effecten van NWO geregistreerd, en het is ook niet de bedoeling dat ze worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en dergelijke effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act beschikbaar is.

Deze website kan samen met alle documenten uitgegeven door NWO en beschikbaar via deze website verklaringen bevatten die toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van het Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Die verklaringen kunnen in een aantal plaatsen in deze website (samen met om het even welke documenten die door NWO en beschikbaar thr. worden uitgegeven) verschijnen.